Name
Punkte
Platz
Datum
Flippy
24
1
05.01.2023
Flippy
17
7
14.01.2023
Flippy
26
3
28.01.2023
Flippy
17
9
09.02.2023
Flippy
12
13
18.02.2023
Flippy
19
4
25.03.2023